Όροι Χρήσης

Αυτή η ιστοσελίδα ("www.plex.gr") είναι μια υπηρεσία της και είναι σύμφωνη με τους Όρους και Προύποθέσεις που ορίζονται παρακάτω. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεχτικά προτού κάνετε χρήση της υπηρεσίας μας στο www.plex.gr.

Οι αγγελιοδότες/χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και τη νομιμότητα του/των περιεχομένου/ων των αγγελιών τους, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, των γραφικών, των βίντεο ("Περιεχόμενο") που καταχωρήθηκαν και μεταφορτώθηκαν για δημοσίευση στην www.plex.gr. Η www.plex.gr & η δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε παρανομία ή ανακρίβεια του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους προϊόντων, υπηρεσιών ή θέσεων εργασίας.

Ο /Η αγγελιοδότης/χρήστης εγγυάται οτι το Περιεχόμενο της αγγελίας του/της δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή νομικής οντότητας. Ο/Η αγγελιοδότης/χρήστης συμφωνεί να αποδεσμεύσει το www.plex.gr και την από παντός είδους υποχρεώσεις και αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας βασιζόμενες σε οποιαδήποτε θεωρία υποχρέωσης ή οποιαδήποτε νομική βάση, συμπεριλαμβανομένων αυτής της ζημείας ή του κόστους.

Οι κάτοχοι των αγγελιών συμφωνούν ότι το Περιεχόμενο των αγγελιών τους μπορεί να παρουσιαστεί από τους συνεργάτες του www.plex.gr’s κάτω από τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με το www.plex.gr.

Πνευματικά δικαιώματα
Οι κάτοχοι των αγγελιών επιτρέπουν στο www.plex.gr & στην το διαρκές, δωρεάν, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και την άδεια να κάνει χρήση, αναπαράγει, τροποποιήσει, προσαρμόσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, παράγει από και διανέμει το Περιεχόμενο ή να ενσωματώσει αυτό το Περιεχόμενο σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική φόρμα, μέσο αποθήκευσης και σε οποιαδήποτε ήδη υπάρχουσα ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον τεχνολογία.

Αποποίηση ευθυνών
www.plex.gr & δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη για τη χρήση της www.plex.gr και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους απώλεια, τραυματισμό, αξίωση, ευθύνη ή υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης που απορρέει ή προκύπτει από τα παραπάνω ή που συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με α) κάθε είδους λάθη και παραλείψεις από την www.plex.gr και το Περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τεχνικών ανακριβειών ή τυπογραφικών λαθών, β) με ιστοσελίδες τρίτων και το περιεχόμενό τους στο οποίο παρέχει άμεσα ή έμμεσα πρόσβαση η www.plex.gr με links, γ) τη μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας ή μέρους της, δ) τη δική σας χρήση της www.plex.gr, ή ε) τη χρήση από εσάς λογισμικού ή εξοπλισμού που συνδέεται με τη www.plex.gr.

Υδατογραφήματα
Όλες οι εικόνες είναι υδατογραφημένες προς αποφυγή χρήσης των για άλλους σκοπούς χωρίς την εκ τω προτέρω συγκατάθεση του κατόχου της αγγελίας.

Ασφάλεια και εικόνες
Το www.plex.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τίτλο του Περιεχομένου, για λόγους σύνταξης. Το www.plex.gr διατηρεί επίσης το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει εικόνες που είναι άσχετες με το περιεχόμενο της αγγελίας ή εικόνες που παραβιάζουν τους κανόνες του www.plex.gr.

Προσωπικά
www.plex.gr έχει το δικαίωμα να συνεργάζεται με τις αρχές σε κάθε περίπτωση που το περιεχόμενο παραβιάζει το νόμο. Η ταυτότητα των αγγελιοδοτών ή των αγοραστών μπορεί να καθορίζεται για παράδειγμα από ένα ISP. Οι IP διευθύνσεις ενδέχεται να καταγραφούν με σκοπό να κατοχυρωθεί η συμφωνία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν για αυτήν την υπηρεσία. Για αγγελιοδότες με τόπο κατοικίας το εξωτερικό η www.plex.gr επιφυλάσσεται το δικαίωμα πρόσθεσης στο περιεχόμενο της αγγελίας σας της φράσης "Προειδοποίηση: Η αγγελία δημοσιεύτηκε από το εξωτερικό".

www.plex.gr επιφυλάσσεται το δικαίωμα χρησιμοποίησης κάθε νομικού μέσου που διαθέτει η δικαιοσύνη ως νόμιμη άμυνα για τις παραβιάσεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Τα νόμιμα μέσα περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτό) το δικαίωμα αποκλεισμού πρόσβασης στην www.plex.gr & and its features??

Αποζημίωση
O αγγελιοδότης/ χρήστης συμφωνεί ότι θα αποζημιώσει, θα υπερασπιστεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο και θα κρατήσει μακριά από κάθε ευθύνη τη www.plex.gr & SCM Ventures AB, τους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους, αντιπροσώπους της, υπερασπίζοντάς την από και ενάντια σε κάθε απώλεια, έξοδα, αποζημιώσεις και δικαστικές δαπάνες, συμπεριλαμβανόμενης της λογικής δικηγορικής αμοιβής, που απορρέουν από κάθε είδους παραβίαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αμελούς ή εσφαλμένης συμπεριφοράς του αγγελιοδότη/ χρήστη ή οποιουδήποτε προσώπου έχει πρόσβαση στη www.plex.gr.